Samsung Galaxy Gio Custom Rom (GioPro v1.2) new v1.5

Samsung Galaxy Gio Custom Rom (GioPro v1.2) new v1.5
TechEggs
Logo